KRISA d.o.o.

Knjigovodstveno-racunovodstveni servis

Kompilacije, završni račun

Kompilacije su usluge koje obavljaju profesionalni ovlašteni računovođe a predstavljaju pripremu financijskih izvještaja na osnovi računovodstvenih i ostalih podataka klijenata. Svrha kompilacije je da se računovodstvenom ekspertizom prikupe, razvrstaju i objedine financijske informacije relevantne za prikazivanje poslovanja klijenta u obliku financijskih izvještaja. Postupak kompilacije uključuje upoznavanje s problematikom poslovanja, računovodstvenim načelima i praksom, vrstom transakcija, računovodstvenih evidencija i osnova na kojima se informacije prikazuju.

Izrada završnog računa (Godišnjeg financijskog izvješća – GFI) jedna je od usluga koju je moguće ugovoriti u sklopu kompilacije. Godišnji financijski izvještaj propisan je Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjiih financijskih izvještaja a sastoji se od bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o promjenama kapitala, izvještaja o novčanom toku, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, bilježaka uz financijska izvješća i godišnjeg izvješća. Mali poduzetnici obvezni su u okviru godišnjeg financijskog izvješća sastaviti samo bilancu, račun dobiti i gubitka i bilješke uz financijaka izvješća.

Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode, te financijski rezultat ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. Zajedno s bilancom, izvještajem o novčanom toku i bilješkama uz financijske izvještaje čini Godišnji financijski izvještaj poduzetnika sukladno Zakonu o računovodstvu. Prilikom sastavljanja računa dobiti i gubitka potrebno je pridržavati se načela kontinuiranosti tj. pretpostavke o neograničenom vremenskom trajanju poslovanja društva, načela dosljednosti primjene računovodstvene politike iz jednog obračunskog razdoblja u drugo i načela bilježenja poslovnih događaja u trenutku njihovog nastanka. Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja propisano je da se RDG sastavlja primjenom metode prirodnih vrsta troškova, za određeno vremensko razdoblje, odnosno za poslovnu godinu koja je najčešće jednaka kalendarskoj godini ali može biti i različita.

Izrada računa dobiti i gubitka složen je postupak, što najčešće predstavlja problem manjim poduzećima čiji računovođe nemaju dovoljno iskustva. Sukladno tome, izrada računa dobiti i gubitka od strane vanjskog računovodstvenog servisa predstavlja puno manji angažman novčanih sredstava od troška koji može nastati uslijed pogrešnog prikazivanja podataka u istom.